Privacy & cookie statement

Privacy statement

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten van Stichting No Wildlife Crime (NWC). In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door diensten van NWC te gebruiken c.q. een donatie aan NWC te doen en deze Privacy Policy te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter donateur te worden van NWC, is het nodig om uw persoonsgegevens aan NWC te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft NWC aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt. 

Verwerking van persoonsgegevens

Door donateur te worden van NWC verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens, bankgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de donateur gesloten (incasso)overeenkomst;
  2. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau;

In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, bankgegevens, emailadres en telefoonnummer noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

  1. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;
  2. om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. NWC werkt daartoe samen met Studio Freek Fans B.V.

In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, geboortedatum en geslacht, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

  1. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;
  2. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of
  3. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft NWC een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.

De verstrekte persoonsgegevens worden door NWC uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met NWC via info@nowildlifecrime.nl of via Stichting No Wildlife Crime, Orteliusstraat 15-G, 1057 AR Amsterdam.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door NWC zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.
Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@nowildlifecrime.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld

Voor het overige zal NWC de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van NWC in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

Beveiliging
NWC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder opslag van die gegevens in een beveiligde database met tweestapsverificatie.

 

Cookie statement

Gebruik van cookies
De Stichting No Wildlife Crime maakt op haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door De Stichting No Wildlife Crime.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
De Stichting No Wildlife Crime
Badhuisweg 84
2587CL Den Haag

Wijzigingen
De Stichting No Wildlife Crime behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van De Stichting No Wildlife Crime.